Prawo administracyjne

  • reprezentowanie strony przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • sporządzanie zwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym (odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie)
  • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym (wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji)
  • sporządzanie wniosków o zmianę lub uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej
  • sporządzanie środków zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (np. skarga na decyzję lub postanowienie organu administracji publicznej)
  • zaskarżanie bezczynności i przewlekłości organów w postępowaniu administracyjnym
  • sporządzanie środków zaskarżenia od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (skarga kasacyjna, zażalenie)
  • reprezentowanie strony przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego oraz z zakresu procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej