• reprezentacja Klienta w sprawach o zapłatę
 • ochrona dóbr osobistych
 • przelewy wierzytelności (cesje)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji
 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności ich dłużników (skargi pauliańskie)
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • reprezentacja Klienta w sprawach o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość lub ruchomość
 • opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych (sprzedaży, o dzieło, zlecenie, świadczenie usług, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, użyczenia, dożywocia itp.)
 • negocjacje, ugody sądowe i pozasądowe
 • opinie prawne
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania
 • obrona oskarżonych przed Sądem w postępowaniu karnym i karno-skarbowym
 • reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym (w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowym przedterminowym zwolnieniu
 • obrona obwinionych w postępowaniach wykroczeniowych
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • sporządzanie na zlecenie pokrzywdzonych aktów oskarżenia i innych pism procesowych
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym
 • sporządzanie projektów pism procesowych i reprezentacja Klienta w toku postępowania sądowego we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 • alimenty
 • rozwód i separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • podział majątku w konkubinacie
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • władza rodzicielska i miejsce pobytu małoletnich
 • kontakty z małoletnimi
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • rodziny zastępcze
 • opieka i kuratela
 • doradztwo prawne z zakresu prawa spadkowego
 • sporządzanie projektów pism z zakresu prawa spadkowego
 • reprezentacja Klienta w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
 • reprezentacja Klienta w sprawach o dział spadku
 • reprezentacja Klienta w sprawach o zachowek
 • pomoc przy sporządzeniu testamentu
 • wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia
 • zabezpieczenie spadku
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty za szkodę na osobie powstałą w wypadku komunikacyjnym
 • dochodzenie odszkodowania za szkody w mieniu (na przykład pojazdach, budynkach w wyniku zalania, pożaru, zawalenia się
 • dochodzenie odszkodowania z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy cywilnoprawnej
 • ochrona dóbr osobistych
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z innych tytułów
 • doradztwo prawne na etapie nabywania nieruchomości
 • sporządzanie projektów umów i analiza umów dotyczących nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż)
 • reprezentacja Klienta w sprawach o zasiedzenie nieruchomości
 • reprezentacja Klienta w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • reprezentacja Klienta w sprawach o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • usuwanie wad prawnych nieruchomości
 • negocjacje w toku sporów sąsiedzkich o nieruchomość
 • reprezentacja Klienta w sprawach o eksmisję
 • spory o wydanie nieruchomości
 • dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • podział nieruchomości quad usum
 • doradztwo prawne w zakresie prawa konsumenckiego
 • reprezentacja konsumenta w postępowaniach sądowych
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach z konsumentami
 • negocjacje, ugody sądowe i pozasądowe
 • sporządzanie opinii prawnych
 • stała kompleksowa obsługa firm w ramach abonamentu
 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądem i organami administracji
 • prowadzenie spraw o zapłatę (postępowanie przedsądowe, sądowe i windykacja należności)
 • przygotowanie, analiza i negocjacje zawieranych umów
 • ugody sądowe i pozasądowe
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie strony przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • sporządzanie zwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym (odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie)
 • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym (wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji)
 • sporządzanie wniosków o zmianę lub uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej
 • sporządzanie środków zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (np. skarga na decyzję lub postanowienie organu administracji publicznej)
 • zaskarżanie bezczynności i przewlekłości organów w postępowaniu administracyjnym
 • sporządzanie środków zaskarżenia od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (skarga kasacyjna, zażalenie)
 • reprezentowanie strony przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego oraz z zakresu procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej
 • sporządzanie oraz opiniowanie kompleksowej dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zakazu konkurencji, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy
 • pomoc prawna w ramach polubownego rozstrzygnięcia sporu pracowniczego
 • dochodzenie przed Sądem należności pracowniczych
 • reprezentacja Klienta w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek w pracy lub w drodze do pracy
 • doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy