ZASADY WSPÓŁPRACY

Wynagrodzenie ustalane jest w ramach indywidualnej umowy zawartej z Klientem. Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju sprawy, jej zawiłości oraz niezbędnego nakładu pracy. Kancelaria akceptuje formę ryczałtową rozliczenia lub w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie), kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee).

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów wydania odpisów i zaświadczeń urzędowych, kosztów ekspertyz i analiz, kosztów tłumaczenia dokumentów z języków obcych.

Warto zaznaczyć, że w przypadku pomyślnego zakończenia postępowania istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej kosztów procesu, w tym kosztów reprezentacji procesowej (całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta na rzecz kancelarii).

KONSULTACJA PRAWNA

Koszt porady prawnej zależy od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania problemu prawnego. Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi zwykle od 150 do 250 zł netto. W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy przed sądem wynagrodzenie za udzieloną poradę prawną zaliczane jest na poczet honorarium.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy, wartości przedmiotu sprawy. Honorarium ryczałtowe jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. sporządzenia pisma procesowego, opinii prawnej, projektu umowy, reprezentacji przed sądem ulub urzędem w określonej sprawie.

STAWKA GODZINOWA

Wysokość wynagrodzenia wyliczonego w oparciu o stawkę godzinową uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawiki za jedną godzinę pracy prawnika. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz przyjętej stawki godzinowej.

WYNAGRODZENIE ZA SUKCES

W sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia – wynagrodzenie kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces (success fee). Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Numer konta firmowego do wpłat:

Bank Pekao S.A. 11 1240 3800 1111 0010 9975 1949

Dane do faktury:

KANCELARIA ADWOKACKA MICHAŁ RĘKAS
NIP: 8411671042
Regon: 386370054
80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 48/51, lok. 202